Hans&Margret Rey ṣi Curious George

Sunt convins cӑ mӑcar o datӑ ai întâlnit chipul personajului Curious George, maimuṭӑ de culoare maro care a îndulcit literaturӑ pentru copii, alӑturi de prietenul sӑu, omul cu pӑlӑria galbenӑ. Ceea ce nu ṣtiai este ca George ṣi-a salvat creatorii din ghearele avansӑrii naziste în al Doilea Rӑzboi Mondial.

Hans Reyersbach ṣi soṭia sa, Margarete Waldstein au fost artiṣti germani, scriitori ṣi desenatori originiari din Hamburg. S-au întâlnit chiar înainte ca Margarete sӑ se încredinṭeze ṣcolii de artӑ, intrând în legӑturӑ unul cu celӑlalt câṭiva ani mai târziu la Rio de Janeiro în 1935. Câteva luni mai târziu se cӑsӑtoresc în Brazilia ṣi îṣi schimbӑ numele de familie în Rey, pleacӑ numaidecât în Paris pentru a sӑrbӑtori luna de miere. Cuplul s-a amorezat irecuperabil de oraṣul luminilor ṣi hotӑrӑsc sӑ se stabileascӑ acolo.

Hans & Margret

Hans crescuse lângӑ Grӑdina Zoologicӑ din Hagenbeck, Hamburg, unde a petrecut zile întregi creând schiṭe ale animalelor ṣi diverse ilustraṭii pe care le împӑrṭea copiilor din zonӑ. Într-una din zile, un editor francez îl contacteazӑ pe Hans, bӑieṭelul sӑu fiind unul din copiii care primise faimoasa lucrare înfӑṭiṣând chiar o maimuṭӑ, cea care urma sӑ devinӑ Curious George. Aṣa s-a nӑscut “Raffy ṣi cele Nouӑ Maimuṭe” ṣi implicit, personajul faimos Curious George. Margarete, care acum era cunoscutӑ sub numele de Margret,  fusese însӑrcinatӑ cu fӑurirea întregului material scris al seriei Curious George, timp în care soṭul ei Hans realiza ilustraṭiile. Publicul a fost atât de receptiv încât familia Rey a fost angajatӑ sӑ scrie o carte exclusiv dedicatӑ lui Curious George, care potrivit New York Times, fusese iniṭial numitӑ FiFi.

Lucrurile pӑreau sӑ se aṣeze, Hans ṣi Margret fuseserӑ încântaṭi sӑ afle cӑ urmau a primi un avans din profitul aṣteptat, aṣa cӑ se stabilesc pentru a scrie într-un apartament din centul Parisului, un duplex cu o vedere îmbietoare a oraṣului. Aceastӑ perioadӑ a stabilitӑṭii nu a durat mult, curând, naziṣtii urmau sӑ înceapӑ marṣul cӑtre inima Franṭei. Pӑrӑsirea capitalei era o necesitate, însӑ Hans întârziase plecarea, iar opṭiunile lor se diminuau pe zi ce trecea. Hans era totuṣi un bӑrbat descurcӑreṭ, iar dupӑ doar câteva mici expediṭii prin cartier, reuṣeṣte sӑ asambleze douӑ biciclete, în urma cӑrora a montat un cӑruṭ pe roṭi unde puteau sӑ-ṣi depoziteze manuscrisele pentru un drum lung. Pe 14 Iunie 1940 cei doi au plecat în cӑlӑtoria vieṭii lor, cӑtre sud, scӑparea lor fiind imperativӑ, având în vedere cӑ cei doi proveneau din familii de evrei nemṭi, ar fi sfârṣit în lagӑrele morṭii. Au cӑlӑtorit timp de 4 zile, dormind în hambare, pânӑ când au ajuns în gara oraṣului Orléans, de unde au luat un tren plin de refugiaṭi cӑtre Lisabona, Portugalia.

Auzindu-le accentul, conductorii trenului au bӑnuit cӑ cei doi erau spioni cӑutând sӑ deturneze valul de refugiaṭi. Au fost examinaṭi riguros, pânӑ când unul din angajaṭi scotoceṣte prin manuscrisele semnate Curious George care a fost îndeajuns pentru a le câṣtiga încrederea. Au aṣteptat câteva luni bune pentru a gӑsi o cale sigurӑ cӑtre Brazilia, iar în octombrie 1940 se stabileau în New York unde aveau sӑ o cunoascӑ pe Grace Hogarth. Grace avea un portofoliu impresionant pentru domeniul în care activau Hans ṣi Mrgaret. Era redactor de carte în oraṣul Boston, însӑ avea o carierӑ lungӑ în publicisticӑ de manuale ṣi materiale educaṭionale adresate copiilor. New York Times menṭioneazӑ faptul cӑ numele de “Curious George” a fost de fapt ideea faimoasei Grace Hogarth, pornitӑ ca o sugestie nevinovatӑ adresatӑ lui Hans la o cafea.

1941 urma sӑ fie anul în care Curious George devenea un fenomen mondial, fiind publicat într-o serie tradusӑ în 21 de limbi. Cei doi au continuat sӑ creeze ṣi în alte direcṭii, realizând cӑrṭi despre constelaṭiile spaṭiului, cântece pentru copii, ori o poveste despre un pinguin purtând numele de White Black.

Un lucru a fost cert pentru îndrӑgitul cuplu, dacӑ aceṣtia nu ar fi primit avansul pentru seria Curious George, nu ar fi avut asupra lor manuscrisele care le-a confirmat nevinovӑṭia, scӑpând astfel de calvar. Hans s-a stins în august 1977. Dupa moartea sa, Margret a devenit profesor de scriere creativӑ la Universitatea Brandeil din Waltham, Massachusetts ṣi a continuat sӑ lucreze la proiecte pentru Curious George. Doisprezece ani mai târziu Margret a creat fundaṭia Curious George pentru a preveni cruzimea faṭӑ de animale ṣi pentru a ajuta copiii aflaṭi în dificultate. Margret a murit în 1996, iar voinṭa ei a desemnat Colecṭia de Literaturӑ pentru copii din Hattiesburg, Mississippi, în calitate de proprietari ai colecṭiilor literare ale familiei Rey. Lucrӑrile originale sunt pӑstrate ṣi astӑzi de Universitatea din Oregon.

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *