O sutӑ de ani în asfinṭit

În asfinṭit mereu se vor face auzite glasuri noi, cele pe care nu credeai sӑ le mai auzi vreodatӑ. Sӑ nu eziṭi sӑ-ṭi pui ṣi ultimul suflu în nӑdejdea lor. În glasul lor fӑ-ṭi ṣi tu simṭitӑ dorinṭa, suflӑ într-un aer cu ei ṣi  cautӑ sӑ gândeṣti în rӑspӑr, nu te lӑsa mânat în ṭarc, dacӑ nu poṭi cuprinde gardul cu privirea.

Pentru a face o sinteza onorabilӑ a celor 100 de ani româneṣti, chiar dacӑ mintea poate cuprinde doar cu o aruncӑturӑ de idei mai multe decenii de zâmbete smulse ṣi farisei, trebuie sӑ amintesc faptul cӑ noi nu ne iubim. Cumva, pӑmântul acesta a fost lӑsat precum un blestem, cӑci prin frumuseṭea lui, prin spiritul sӑu care ne-a purtat imaginaṭia atâtea sute de ani ṣi ne-a traversat existenṭa hrӑnindu-se cu sudoarea, sângele ṣi culoarea obrajilor noṣtri, noi cei care am tot cӑlcat acest pӑmânt nu îl meritӑm. Blestemul, aceastӑ nӑpastӑ de care vӑ vorbesc, îṣi are gustul amar, cӑci noi românii nu ne-am putut iubi niciodatӑ în tihnӑ pӑmântul, doar i-am privit cu gelozie ṣi râvnӑ pe cei strӑini care-ṣi aruncau inima-n vӑzduh de fericirea pӑmântului nostru. Noi nu am avut timp sӑ digerӑm dragostea pӑmântului românesc, mereu ne-am vӑzut disperaṭi sӑ-l pӑstrӑm aṣa cum ni-l aminteam, iar scopul nostru omenesc, scopul nostru de neam s-a tot mӑcinat cu trecerea timpului. De ce acele chipuri strӑine sӑ se bucure de dragostea ṭӑrii noastre, iar noi românii, sӑ fim doar o umbrӑ înṣiratӑ pe acel petic de pӑmânt. Cumva, am jucat într-o horӑ timp de 100 de ani, uitând sӑ luӑm rӑgaz, sӑ privim învârteala din afara cercului, poate aṣa am fi vӑzut ploaia, tunetele ṣi fulgerele ce ne-au stricat hora.-

Nu ṣtim cum vor arӑta urmӑtorii o sutӑ de ani, dar putem spera indiferent cât de neînduplecatӑ ne va fi soarta. În încheiere vӑ las cu un gând al majestӑṭii sale, Regina Maria, pe care sӑ-l purtaṭi în noul an, cu mine va sӑlӑṣlui o vreme: “Nu ne este îngӑduit sӑ ne oprim prea mult în acelaṣi loc, fie el chiar paradisul.”

Intro The Gentleman’s Journal No. 34

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *